خدایا..
פֿـدایــآ בستــآنت را بــآز کــن
مــرا בر آغوشــ بگـــیر
فقـــَط بــراے یــک لــَحظــه
مےפֿـواهم تنهــآ نبــودَטּ را حســ کــُنــَم
/ 1 نظر / 5 بازدید
وحید

وایییییی چه قشنگهههههههه[پلک]