خوب...
زیاد خوب نباش ، زیاد دم دست نباش!
زیاد که خوب باشی ، دل آدم ها را میزنی ،
 آدم ها این روزها عجیب به خوبی ،
 به شیرینی آلرژی دارند!

زیاد که باشی ، زیادی میشوی...!
/ 0 نظر / 6 بازدید