ساخت پروانه سیمی

وسایل لازم

تور ریز بافت
سیم.انبر دست
رشته های تزیینیبه وسیله سیم یک دایره را ایجاد کنید و انتهای  ان را ببندید .تور را روی ان بکشید
هر دو بال را به یک اندازه بسازید و به هم وصل کنید


چند عدد از مهره های تزیینی را درون سیم بیاندازید و
 انتهای ان را به صورت ظریف به اخر پروانه ببندید


دو سیم ظریف در بالای پروانه بگذارید

/ 0 نظر / 42 بازدید