لوازم مورد نیاز:
- پولیش فرفری قرمز( یک هشتم متر )
-الگوهای لازم برای جوجه
-قیچی
-سوزن خیاطی
-سوزن ته گرد
-قرقره
-چشم عروسک
خواب الگو :
تمام الگوها را با در نظر گرفتن جهت پیکان روی پولیش قرار گرفته است. الگویی که علامت ندارد یعنی اینکه آن پولیش خواب ندارد .
دوخت معکوس :
به دوختی می گویند که الگوها را به طور قرینه روی پوشش قرار می دهد. تمام الگوها معمولاً جفت یا یک عدد هستند .در ضمن نوشتن علامت «دوخت م » همان دوخت معکوس است . حرف «پ» همان پشت و حرف «ج» همان جلو می باشد .
برش زدن :
تمام الگوها را از پشت پولیش با در نظر گرفتن به علامت پیکان با خودکار یا صابون علامت بزنید و دور تا دور آن را بدون گذاشتن اضافه دوخت برش بزنید . در صورتی که پولیش پرز بلند باشد ، فقط آستری پولیش را قیچی کنید .

 

1- ابتدا پشت بدن را از طرف ضلع معکوس بدوزید از بالای کار به اندازه پنس قسمت جلو باز بگذارید .
2- الگوی تاج سر را از هر طرف بدوزید و برای برگرداندن کار سمت ضلع صاف را باز بگذارید.

 

3- پولیش پشت و جلوی بدن جوجه را روی هم بگذارید و دو طرف نیم دایره را به غیر از بالای کار که پنس قرار داده و پایین کار که جای پای جوجه است را دوخت بزنید .

 

4- تاج جوجه را مابین پنس و پشت بدن قرار دهید و به طور عمود بر سر جوجه بدوزید .
5- الگوی پای عروسک را روی پولیش نارنجی گذاشته برش بزنید . سپس پاها را دو به دو روی هم بگذارید و دوخت بزنید .

 

6- بال عروسک را نیز روی پولیش نارنجی بگذارید و برش بزنید . سپس دو به دو روی هم بگذارید و بدوزید .

 

 

7- پاها را از الیاف پر کنید و در زیر بدن مطابق عکس قرار دهید. بعد از گذاشتن پاها از بریدن عروسک را روی آن قرار دهید و دوخت بزنید .

 

8- نوک جوجه را مانند پاها و دست ها دو به دو روی هم بگذارید و بدوزید . بعد از دوختن روی هم گذاشته و از طرف ضلع صاف بدوزید، طوری که نوک مانند نوک جوجه کاملاً باز باشد .

 

9- نوک را در وسط جلو بدن بطور افقی چرت داده و سر جای خود قرار دهید. بالهای جوجه را در دو طرف بدن قرار دهید و دوخت بزنید و داخل آن را با الیاف پر کنید.
منبع:نشریه ی بانو، شماره 3.