بندینک پرده به شکل گل


 

نویسنده:نسرین صالح (نهضتی)
 

1.نو اری به اندازه 90 سانتی متر و پهنای 10 سانتی متر را به هم دوخته و دولا کرده و لبه کار را سردوزی کنید.

 

2.لبه ی سر دوزی شده را دوخت های یک سانتی متری به شکل هلال بدوزید.
3.نخ دوخته شده را بکشید تا به شکل پلیسه چین بخورد. سپس دکمه ای را که روی آن پارچه کشیده شده است در وسط آن گذاشته و بدوزید.

 

منبع: نشریه بانو، شماره