از روبان یک سانتی زرد تعداد ده تا گلبرگ به اندازه سیزده سانتی متر بریده و سر روبانها را بر روی هم قرار دهید. شاخه گل را آماده کرده و یک دایره به قطر سه سانتی متر از پارچه با رنگ مناسب ببرید و کمی پنبه در داخل آن قرار دهید و با نخ قرقره به سر شاخه وصل کنید تا مغز گل آماده شود.سپس پرچم ها را در اطراف مغز قرار داده و با کمی چسب حرارتی آن را به شاخه متصل کنید، گلبرگ ها را دور آن گذاشته و با نخ محکم کنید. در خاتمه نوار گاترین را به دور کار بپیچید.

 

 

منبع:نشریه ترمه، شماره1.