آموزش گل رز :
ابتدا به وسیله دم باریک نوک شاخه را تا کرده و چند عدد پرچم گل را در پیرامون آن قرار دهید و سپس کمی چسب حرارتی به اطراف آن بزنید و لبه روبان را روی آن قرار داده و فشار دهید. سپس شروع به پیچیدن گل رز بنمایید. هر بار روبان را تا کرده و شاخه را بچرخانید تا گل به اندازه دلخواه آماده شود. در پایان نوار گاترین را دور شاخه بپیچانید. برای آماده کردن غنچه از نیم متر و برای گل کامل از حدود یک متر روبان استفاده می شود.

 

 

منبع:نشریه ترمه، شماره1.