کارت تبریک با پارچه


 

 
آموزش مراحل کار :
الگوی کار را روی مقوا کشیده و جدا کنید. آن را روی پارچه سفید و قرمز گذاشته خطها را طبق مدل هویه کنید.

 

 

 

در پایان مانند سه مرحله آموزش از هم عبور دهید و روی کارت بچسبانید.
منبع:نشریه ترمه، شماره1.