چگونگی آماده سازی:
 

ابتدا ظرفی را در نظر گرفته و افشانه را به شکل دلخواه در آورید.
هم چنین میله ها را نیز مطابق شکل دسته بندی کنید و حالت دهید.
افشانه ها را با سیم بپیچید و دسته بندی کنید و به صورت گردنبند دور کار بپیچید. سپس به تمام سیم ها حالت دهید.
پس از آماده شدن دسته ها و دسته بندی شان، آن ها را دور ظرف مورد نظرتان بپیچید.

 

پرکاری و کم کاری ظرف به خودمان بستگی دارد. در ضمن می توانیم برای استحکام بیشتر سیم ها از چسب تفنگی هم کمک بگیریم تا کار ثابت شود.
چون این کار با سیم شکل گرفته است، انعطاف پذیر است و می توانید مثلاً به میله ها حالت پاپیون بدهید.
در انتخاب افشانه دقت کنید تا آن نمای دلخواه را به دست آورید.

 

 

 

منبع: نشریه ترمه، شماره