هدیه سفره عقد گیفت کیسه ای


 


 

لوازم مورد نیاز:
 

* قیچی
* چسب حرارتی
* روبان به رنگ های دلخواه
* نخ
* متر
* گل کاغذی
* مروارید بزرگ
* قیطان
* زنگوله ی تزیینی
* تور به رنگ دلخواه

 

 

چگونگی آماده سازی:
 

ابتدا تور را به صورت یک مربع با اضلاع 30 سانتی متری ببرید و ترکی پارچه را از آن جدا کنید.
سپس چند عدد مروارید و دراژه را دقیقاً وسط این تور برش خورده بگذارید.
گوشه های تور را به سمت بالا ببرید تا دراژه و مروارید ها داخل تور بمانند و سپس دور آن را با نخ ببندید.
روبان یک سانتی را تقریباً به طول 15 سانتی متر ببرید و به صورت ضرب دری روی هم بگذارید؛ به صورتی که یک طرف بسته و یک طرف باز باشد و محل تقاطع را چسب بزنید.
پایین روبان را به صورت کج ببرید.

 

 

 

 

روبان 0/5 سانتی متری طلایی را دقیقاً مثل کار قبلی انجام دهید؛ ولی به جای 15 سانتی متر، اندازه ی روبان را 10 سانتی متر در نظر بگیرید و سپس آن را از قسمت تقاطع روی روبان 1 سانتی متری ساتن بچسبانید.
روبان با پهنای 0/5 سانتی متر حریر را به اندازه ی 20 سانتی متر ببرید.
وسط آن را در نظر بگیرید و چسب بزنید و طرفین روبان را روی آن قسمت گذاشته به صورتی که شکل پاپیون بگیرد و در نهایت وسط روبان هایی که از قبل درست کرده بودید بچسبانید.
تا این جا یک گل روبانی متشکل از 3 روبان درست کرده اید. زیر این گل روبانی را چسب بزنید و آن را روی کیسه دراژه، درست در قسمتی که با نخ بسته بودید ببندید. (با کمی نگاه کردن به اطراف کیسه، زیباترین سمت آن را روی کار قرار دهید و روبان ها را همان جا بچسبانید.)
زنگوله ها را داخل قیطان بیندازید و بالای قیطان را در وسط روبان ها بچسبانید به صورتی که زنگوله ها آویزان باشد.
انتهای سیم گل کاغذی را ببرید و زیر گل را چسب بزنید و وسط روبان ها بچسبانید.

 

 

 

 

 

 

 

منبع: نشریه ترمه، شماره