فیله کرد ن مرکبات
برای فیله کرد ن مرکباتی همچون پرتقال،دوسرپرتقال را با چاقوی تیز برش بزنید؛ به نحوی که گوشت پرتقال دیده شود.آن گاه انتهای آن را روی سطح صاف و محکم قرار د هید و با همان چاقوی تیز، از بالا به پائین ، به گونه ای که چاقو را کمی به حالت اریب پائین می آورید، پوست پرتقال( پوست نارنجی و سفید رنگ) را ازآن جدا کنید تا فقط گوشته ی پرتقال باقی بماند.

 

گرفتن آب مرکبات
قرار داد ن مرکباتی مانند لیموترش، لیمو شیرین ،پرتقال و ...در دمای اتاق و قبل از آبگیری، موجب می شود این میوه ها آب بیش تری به ما بد هند.برای این که بیش ترین آبمیوه ر از مرکبات بگیرید،قبل از آبگیری ،پرتقال یا لیمو را با کف دست خود، برسطح صاف و با فشار بغلتانید.این فشار، سبب می شود تا غشاهای داخلی میوه کمی له شود ودر نتیجه، آبمیوه راحت تر و آسان تر از آن بچلد. استفاده از آبمیوه گیر دستی -که در شکل می بینید- برای گرفتن آب مرکباتی مانند لیموترش، گریپ فورت و پرتقال، بسیار مناسب است .روی ظرف، ابتدا صافی را قرار د هید. بعد شروع به گرفتن آبمیوه کنید.این صافی سبب می شود هسته ی مرکبات وارد آب آن ها نگردد. پرتقال را ابتدا به دو نیم کنید. سپس نیمه ی آن را روی کلگی صافی آبمیوه گیر بگذارید و پس از گذاشتن کلاهک بر روی پرتقال ،آن را بفشارید و بچرخانید تا آب پرتقال چلیده شود.

 http://www.rasekhoon.net/userfiles/Article/1390/09/01/160244.JPG

استفاده از آبمیوه گیر دستی
این نوع آبمیوه گیر دستی نیز،خیلی سریع و راحت ،آب مرکبات را می چلاند. پرتقال، لیموترش و ... را، از وسط دونیم کنید و هریک از نیمه ها راروی کلگی دستگاه قرار د هید و با فشار دست و چرخاند ن آن، به راحتی آبمیوه چلانده می شود. از افتاد ن هسته های مرکبات به داخل آبمیوه ، جلوگیری می کند.

 

 

تراشه کرد ن پوست مرکبات
چندین روش ، برای تراشیدن پوست مرکبات وجود دارد که هریک بستگی به این دارد که شما در چه غذایی و چگونه می خواهید از آن استفاده کنید. دراینجا، سه روش معمول را توضیح می د هیم: استفاده از رنده ی مخصوصی به نام «Rasp-Styie»،بهترین راه برای تراشید ن پوست مرکبات است. این رنده، فقط پوسته ی نازکی از پوست مرکبات را برمی دارد و قسمت سفید پوست مرکبات- که طعم و مزه ی تلخی دارد- تراشیده نمی شود. به کمک پوستکن هم، می توان پوست و لایه ی روئی مرکباتی مانند پرتقال را به شکل نوارهای باریک و پهن گرفت و به عنوان روبان در تزئین غذاها استفاده کرد.برای تهیه ی نوارهای خیلی باریک تر و ظریف تر، می توانید همین پوست ها رابه صورت خلال با چاقو برش بزنید و برای تزئین غذاها استفاده نمائید. برای به دست آورد ن پوست های خیلی ظریف و باریک مرکبات، از تراشگری به نام «zester» کمک بگیرید.

 

منبع:آشپز باشی شماره 48